คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวินทินี อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสพร มิตสิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา โพธิขำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเรือน วงศ์มณีนิล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรีวชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา ภาชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ