ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
31 ก.ค. 60 ถึง 01 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1
14 ก.ค. 60 กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นประถม 1-3
กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ระดับชั้นประถม 1-3
06 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้อนุบาล
กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้อนุบาล
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู