ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนปัญญานฤมิตเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลและ ประถมศึกษาขยายสาขาจากโรงเรียนอรวินวิทยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดย นางบุญเรือง วงศ์มณีนิล ผุ้อำนวยการโรงเรียนอรวินวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ในพื้นที่่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งยังไม่มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในพื้นที่บริเวณนี้ ทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาในการ
นำเด็กไปศึกษา ในโรงเรียนที่อยู่ไกลจากภูมิลำเนามาก อีกทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลอีกด้วย ท่านจึงได้ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนปัญญานฤมิตขึ้น ให้เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับเด็กในพื้นที่่

         โรงเรียนปัญญานฤมิต ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  20   ธันวาคม พุทธศักราช 2550 โดย พันเอกวัชรพันธุ์ และ 
นางอรวินทินี อมราพิทักษ์ เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น  และมีนโยบายจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา  2551 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6