ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนปัญญานฤมิต ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  20   ธันวาคม พุทธศักราช 2550 โดย พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์ และนางอรวินทินี อมราพิทักษ์ เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น  และมีนโยบายจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2551 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่
 
             ต่อมาในปีการศึกษา 2561 ขยาย เป็นมัธยมศึกษาปีที่1 และปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 เปิดสอนในระดับ ดังนี้ เตรียมอนุบาล,อนุบาลปีที่1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3