ทำเนียบหัวหน้านักเรียน
เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วคำ (น้องไอซ์) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554

เด็กหญิงณิชกานต์ อังคะลา (น้องป้อน) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เด็กชายเชฐฎธาดา สีดาห้าว (ธาดา) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงชนิภา เพชรใจศักดิ์ (น้องเอ๋ย) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์เกลี้ยง (น้องนิ้ง) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558

เด็กหญิงศิริลดา กวีกุลกำจร (น้องทับทิม) รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงสุภัชญา บริบูรณ์ (น้องใบหยก) รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560
เด็กชายพันธวัสส์ โคยานากิ (น้องซัน) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561
เด็กหญิงเงาแข ศรีอัครเดช (น้องเบญ) รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562