Junior Cadet Academy
Junior Cadet Academy
Junior Cadet Academy

     โรงเรียนปัญญานฤมิต เป็นสถาบันนักเรียนนายร้อยยุวชน (Junior Cadet Academy) ซึ่งมีการนำระบบการเรียนการสอนแบบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการคิด
และตัดสินใจ อย่างมีระบบ เป็นกระบวนการคิด และตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกมิติ มีการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เสียสละเพื่อส่วนรวม กล้าหาญ มีระเบียบวินัย เข็มแข็ง อดทน เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกลักษณะท่าทางที่สง่างาม
พร้อมด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และลักษณะความเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบ

รูปแบบการอบรม

     
คือการปลูกฝังจิตสำนึก ฝังลึกในจิตใจด้วยระบบ SOTUS ได้แก่
            S=Seniority คือ ระบบอาวุโส มีความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และรุ่นพี่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
            O=Order     คือ ระบบการปฏิบัติตามคำสั่ง เคร่งครัดในระเบียบวินัย กฏข้อบังคับ และปฏิบัติตัวอย่างมีระบบเกียรติศักดิ์
            T=Tradition  คือ ระบบยึดมั่นในประเพณีอันดีงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชิวิตตามแบบอย่างที่ดีของบรรพบุรุษ
                                      และสำนึกรักแผ่นดินเกิด
            U=Unity       คือ ระบบความเป็นหนึ่ง มีความรัก สามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ ไม่สร้างความแตกแยกในสังคมประเทศชาติ
            S=Spirit       คือ ระบบความมีน้ำใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากอคติทิฐิ อันไม่พึงประสงค์ใดๆ ในจิตใจ

          ด้วยระบบการจัดการการเรียนการสอนในลักษณะ Junior Cadet นี้จึงเชื่อมั่นได้ว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้จะเติบโตด้วยความสมบูรณ์ เพรียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย กล้าหาญ เสียสละ มุ่งมั่น มีสมาธิ กระทำการใดๆ ให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นผู้นำ และมีกระบวนการคิดและตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรู้
เป็นคนดีและมีความสุข