Junior Cadet Academy
Junior Cadet Academy
Junior Cadet Academy

     โรงเรียนปัญญานฤมิต เป็นสถาบันนักเรียนนายร้อยยุวชน (Junior Cadet Academy) ซึ่งมีการนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต
และมีกระบวนการคิด การตัดสินใจ อย่างมีระบบ ซึ่งจะทำให้กระบวนการคิด และ การตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกมิติ มีการปลูกฝังความรักชาติ
เสียสละเพื่อส่วนรวม กล้าหาญ มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกลักษณะท่าทางที่สง่างาม พร้อมด้วยเกียรติ
ศักดิ์ศรีและลักษณะความเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบ

รูปแบบการอบรม

     
ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และรุ่นพี่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคร่งครัดในระเบียบวินัย เข้าใจในกฏข้อบังคับ
และปฏิบัติตัวอย่างมีเกียรติ ยึดมั่นในประเพณีอันดีงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชิวิตตามแบบอย่างที่ดีของบรรพบุรุษ
และสำนึกรักแผ่นดินเกิด มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรัก สามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ ไม่สร้างความแตกแยกในสังคมประเทศชาติ
มีน้ำใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากอคติทิฐิ อันไม่พึงประสงค์ใดๆ ในจิตใจ

     ด้วยระบบการจัดการการเรียนการสอนในลักษณะ Junior Cadet นี้ จึงเชื่อมั่นได้ว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญญนฤมิต
จะเติบโตด้วยความสมบูรณ์ เพรียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย กล้าหาญ เสียสละ มุ่งมั่น มีสมาธิ กระทำการใดๆ
ให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นผู้นำ และมีกระบวนการคิดและตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรู้
มีทักษะชีวิต เป็นคนดีและมีความสุข