ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทางโรงเรียน
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.9 KB 20611
ใบขอผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.71 KB 267963
ใบขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.12 KB 267519
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.47 KB 267534
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับอนุบาล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.92 KB 267490
ใบคำร้องขอยกเลิกบริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.98 KB 267396
ใบคำร้องขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.08 KB 267715
ใบลาป่วย/ลากิจ ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 267685
หนังสือระบุเจตนาการมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.22 KB 267451
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.3 KB 267676
ใบสมัครครู โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 267795
ใบสมัครเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 606.18 KB 268753