ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทางโรงเรียน
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.9 KB 123389
ใบขอผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.57 KB 123557
ใบขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.53 KB 123269
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.47 KB 123517
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับอนุบาล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.92 KB 123651
ใบคำร้องขอยกเลิกบริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.98 KB 123249
ใบคำร้องขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.76 KB 123446
ใบลาป่วย/ลากิจ ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 123355
หนังสือระบุเจตนาการมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.22 KB 123365
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.3 KB 123224
ใบสมัครครู โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 123367
ใบสมัครเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 606.18 KB 123582