ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทางโรงเรียน
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.9 KB 85169
ใบขอผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.57 KB 85318
ใบขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.53 KB 85016
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.47 KB 85287
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับอนุบาล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.92 KB 85391
ใบคำร้องขอยกเลิกบริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.98 KB 85026
ใบคำร้องขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.08 KB 85185
ใบลาป่วย/ลากิจ ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 85137
หนังสือระบุเจตนาการมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.22 KB 85135
ใบมอบตัวนักเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.3 KB 84982
ใบสมัครครู โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 85104
ใบสมัครเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 606.18 KB 85265