ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทางโรงเรียน
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.9 KB 146645
ใบขอผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.57 KB 146831
ใบขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.53 KB 146529
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.47 KB 146788
ใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ระดับอนุบาล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.92 KB 146914
ใบคำร้องขอยกเลิกบริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.98 KB 146504
ใบคำร้องขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.76 KB 146741
ใบลาป่วย/ลากิจ ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 146615
หนังสือระบุเจตนาการมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.22 KB 146656
ใบสมัครครู โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 146767
ใบสมัครเรียน โรงเรียนปัญญานฤมิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 606.18 KB 147011