ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวินทินี อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสพร มิตศิริ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรกานต์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญติ สุปิรัญธร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลภา ศรีละออง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกโภชนาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรารัตน์ ขวัญอุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกขนส่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาหลง คำภีระ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดประสบการณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ ชนะศักดิ์ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดการเรียนรู้
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวีร์ ตระกูลแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา ชมภูบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกสิ่งอุปกรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา โพธิขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคระวี ทรงประทีปกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกมัธยม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบลรัตน์ บัวเย็น
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอนัตสรา เขียวสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวัดและประเมินผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณี บุญมาปัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางไอยรินทร์ ทองรส
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :