วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
          
          
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีจินตนาการเป็นผู้นำ พร้อมคุณธรรมในจิตใจ ดำรงตนอย่างมีความสุข จากรากฐาน
จรรยาบรรณแห่งความเป็นครู คู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพรอบด้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ชุมชน ตามแนวทาง
เศรษกิจพอเพียงก้าสู่สากลประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

          
เพื่อพัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ การใช้คำถามสู่การปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีธรรมชาติ สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิดได้เต็มศักยภาพด้วยความสมดุลทางร่างกายจิตใจ การแก้ปัญหา และตัดสินใจ
อย่างสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ  ดำรงคุณธรรม จริยธรรม คงความเป็นชาติไทย
เพื่ออยู่ในสังคมได้แบบมีคุณค่า และมีความสุขทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม