ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วัดพันเสด็จใน
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,14:23   อ่าน 214 ครั้ง