ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การรับสมัครนักเรียน และหลักฐานการรับสมัครที่ต้องเตรียม
การรับสมัครนักเรีย

- เปิดรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
- รับนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง
- มีอายุระหว่าง 2-12 ปี
- มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
- มีหลักฐานมาแสดงในวันสมัครครบตามกำหนด

หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใส่ชุดฟอร์มโรงเรียนเดิม)
- สำเนาสูติบัตร/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนาวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน บิดา อย่างละ 3 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน มาดา อย่างละ 3 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บิดา,มารดา (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรส (หากกรณีบิดา-มาดาสมรส) 3 ฉบับ
- ใบแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
- เอกสารหลักฐานการศึกษา
  (กรณีเอกสารทางการศึกษายังไม่พร้อม ต้องมีใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนมาแสดงแทนก่อนได้)
IP : 223.206.119.241
โพสเมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2558,15:54 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: