คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เบญญาภา ชัยพรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้านักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัควลัญข์ เมียนขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภัสสร แซ่ซื้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธนัชพร ตาปิ๋วเครือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา บูรณ์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธารารัตน์ กกกระโทก
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อิทธิพันธ์ สังฆะสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6