ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางอรวินทินี อมราพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัสพร มิตศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทรกานต์ แก่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

นายบัญญติ สุปิรัญธร
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

นางวัลภา ศรีละออง
หัวหน้าแผนกโภชนาการ

นางจิรารัตน์ ขวัญอุ่น
หัวหน้าแผนกขนส่ง

นางสาวกาหลง คำภีระ
หัวหน้าแผนกจัดประสบการณ์

นางสาวจุฑามาศ ชนะศักดิ์ศรีเลิศ
หัวหน้าแผนกจัดการเรียนรู้

นายกรวีร์ ตระกูลแก้ว
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปวีณา ชมภูบุตร
หัวหน้าแผนกสิ่งอุปกรณ์

นายโชคระวี ทรงประทีปกุล
หัวหน้าแผนกปกครอง

นางสาวกาญจนา โพธิขำ
หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน